Boeren en burgers komen nader tot elkaar

Nieuwe inzichten leiden tot nieuw agrarisch landschap

 December 2017

Is er in ons mooie Brabant in de toekomst nog ruimte voor innovatieve agrariërs? Is er nog voldoende ruimte om ook de Intensieve veehouderijen zodanig te exploiteren dat omwonenden om hen heen geen overlast en risico ervaren? Jarenlang zaten de gesprekken op slot en menig feestje werd verstoord doordat boer en burger elkaar meden. In Reusel-De Mierden is het gelukt om samen aan dezelfde tafel het probleem bespreekbaar te maken. De ideeën die daar op tafel komen, kunnen wel eens een blauwdruk worden voor heel Nederland!!!

Van de honderdtien agrarische bouwblokken met mogelijkheden voor intensieve veehouderij (IV) in het bestemmingsplan in Reusel-De Mierden, voldoen er slechts dertig aan alle criteria die er nu worden  opgesteld. De criteria kwamen tot stand door gesprekken waarbij de ZLTO, maar ook de Dorpsraden en de natuurorganisaties nadrukkelijk betrokken zijn. Het zijn zes criteria die als onderlegger vastgesteld. Het wordt vastgelegd in een structuurvisie die de onderlegger wordt voor later op te stellen bestemmingsplannen. ,,Dit is een baanbrekend standpunt dat we zeer zorgvuldig met elkaar moeten delen,” zegt Jetty Eugster, burgemeester van Reusel-De Mierden. Ze was onlangs persoonlijk aanwezig bij de gezamenlijke bespreking van deze nieuwe visie, waarbij boeren schouder aan schouder zaten met vertegenwoordigers van dorpsraden en de milieuorganisatie Groen Kempenland. Vanuit de nieuwe visie is verantwoord boeren met dieren voor de IV pas mogelijk als een bedrijf minstens op 250 meter afstand ligt van de naaste buurman en het dichtstbijzijnde buurtschap. De verkeersbewegingen die voortkomen uit het bedrijf mogen niet door buurtschap of dorpskern gaan en het bedrijf mag niet in een beekdal liggen. Ook moet het bedrijf buiten de eerder vastgestelde extensiveringsgebieden liggen. Met in totaal 206 actieve agrarische bedrijven, waarvan er 110 met intensieve veehouderij te maken hebben, heeft Reusel-De Mierden een meer dan gemiddeld hoog aantal boeren. De discussie tussen boeren en burgers speelde zich mede daarom nadrukkelijk af in deze grensgemeente.  “Wellicht zijn we daarom ook trendsetter voor de regio, voor Brabant en wie weet voor heel Nederland,” blikt Eugster vooruit. De verschillende partijen onderzochten in eerste instantie de mogelijkheid om op een of enkele plaatsen binnen de gemeentegrens een grootschalige agro-campus te vestigen. ‘’Maar dit bleek al snel onhaalbaar,” zegt Sandra Borremans, projectleider van de transitie IV. ,,Als we alle dieren op enkele vierkante kilometers bij elkaar brengen, is de kans op dierziekten te groot. Daarom moeten we de totale oppervlakte van het gebied bekijken, in dit geval Reusel-De Mierden.

Het leven in relatief dicht bevolkt gebied maakt een goede afstemming noodzakelijk. Met deze nieuwe structuurvisie schetsen we de mogelijkheden voor de toekomst. Dat wil niet zeggen dat bestaande bedrijven niet kunnen blijven: alles wat binnen de vergunning is kan blijven draaien, alleen is het voor zowel de ondernemer als de buurt belangrijke informatie waar ze toekomstige keuzes op kunnen baseren,” zegt Borremans

De dertig locaties die wel toekomstig IV-bestendig zijn, liggen voor het merendeel in het gebied van de Postelsedijk in Reusel. Enkele kleinere gebieden, zoals de Laarakkerdijk in Reusel, de Luther en Haarweg in Hooge Mierde en de Meirweg in Lage Mierde, zijn kansrijk. Zo’n 25 locaties voldoen aan de criteria dat voortzetting bespreekbaar is, maar voor zo’n een derde van alle bedrijven zou het onderdeel IV verplaatsing of beëindiging (transitie) van de intensieve dierhouderij op termijn een betere oplossing zijn. Voor de resterende IV bedrijven, zou een nadere beoordeling nodig zijn.

Eugster: ,,Het is nu van belang dat elke partij het met zijn achterban bespreekt, zodat we de Raad een weloverwogen voorstel voor kunnen leggen.” De nieuwe structuurvisie wordt 9 januari besproken in de commissie Ruimte en 23 januari in de gemeenteraad.Na de eerste afstemming tussen de dorpsraden en het bestuur van de ZLTO, volgt het informeren van de achterban. Ongetwijfeld zal elke betrokkene kijken wat de nieuwe inzichten voor hem of haar betekenen. Waar het voor de een kansen biedt, kan het voor de ander uitdraaien op een nieuwe toekomst. Daarom zal er nog het nodige gesproken worden voor de eerste gevolgen merkbaar zijn.

'Veranderen en toch vertrouwen hebbern in de toekomst,' zegt burgemeester Eugster