LOG Hulsel nadert inrichting
Bewoners worden zich bewust van risico’s
 
Hulsel - Bij de onlangs gehouden informatieavond over het Landbouw Ontwikkel Gebied (LOG) Hulsel-Bladel-Netersel werd duidelijk hoe lastig het is om op het juiste moment informatie te geven. De gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden wilden de belanghebbenden bijpraten over de stand van zaken maar ze troffen een uitpuilende zaal met verontruste inwoners. ‘Waarom zijn we niet eerder geïnformeerd over deze varkensinvasie?’ wilden mensen van <I>Leefbaar Hulsel<I> weten.
‘Iedereen heeft de besluitvorming over de reconstructie kunnen volgen,’ zo verweerden de wethouders zich met Jan van de Sande als woordvoerder.
 
De inrichting van het platteland vraagt veel afstemming en overleg, dat is een ieder wel duidelijk. Om voor meerdere jaren een juiste invulling te geven wordt er gewerkt aan een reconstructie van dat platteland. Ammoniakuitstotende bedrijven worden weggehaald bij natuurgebieden en woonkernen. Het gros van deze bedrijven stopt, maar de meest levensvatbare bedrijven worden verplaatst naar gebieden waar ze nog verder kunnen groeien, de LOG’s.`
Maar wat zijn nu de verschillende belangen van de betrokken partijen bij de inrichting van zo’n LOG?
 
De boeren
 
De intensieve veehouderijen hebben de laatste jaren stevig uit kunnen breiden dankzij de nieuwe technieken om geuruitstoot te beperken. Met luchtwassers wordt de ammoniak uitstoot fors terug gebracht. Door de uitbreiding kan er een schaalvergroting plaats vinden zonder de omgeving meer te vervuilen. Hierbij wordt wel duidelijk dat de aloude familie bedrijven tot het verleden gaan behoren. Moderne boeren werken veelal met arbeidskrachten die een groot deel van het werk uitvoeren. Om de uitbraak van ziekten onder de dieren te beperken worden zoveel mogelijk <I>gesloten<I> bedrijven opgericht zodat de dieren slechts één keer vervoerd hoeven te worden: alleen maar van de stal naar het slachthuis.
 
De overheid
 
De ruimte in Nederland is schaars en via een reconstructieproces van het platteland wordt dit voor een groot deel heringericht. Er komen natuurgebieden en verwevingsgebieden (waar alles in beperkte mate mogelijk is) tot het LOG. De landelijke overheid heeft de oude Hinderwet inmiddels vervangen door de geurwet waardoor de gemeenteraden per gebied een maximale geurbelasting vast kunnen stellen. Vergunningsaanvragen die voor 1 januari 2008 zijn ingediend mogen hun plan nog ontwikkelen volgens de oude wetten. Hierdoor worden er bijvoorbeeld in Netersel nog stallen gebouwd net buiten het LOG, wat bij aanwonenden veel kwaad bloed zet.
 
 
De standsorganisaties
 
Organisaties als de ZLTO is er veel aan gelegen om de sector van de intensieve veehouderij voort te laten bestaan. Nederland is nog altijd een van de grootste exporteurs van agrarische producten en vooral in economisch slechte tijden hebben ze hier een punt. De wijze waarop de ZLTO tracht haar invloed uit te oefenen wordt niet altijd even sterk gewaardeerd. Rond het LOG Hulsel-Netersel doet het verhaal de ronde dat deze standsorganisatie gepoogd heeft om de geurbelasting van het totale gebied in eigen voordeel te beïnvloeden. Bestuurder Herman van Ham van het ZLTO kan dit niet bevestigen. Hij wijst graag naar de goede resultaten zoals in het LOG van Gemert/Bakel waar al veel mega-stallen staan die weinig overlast zouden geven.
 
Bewoners
 
De minister van volksgezondheid schreef onlangs in een brief aan de tweedekamer dat megastallen er alleen maar kunnen komen als de projecten ingepast kunnen worden in de wensen van de samenleving. Al bij de eerste info avond over het LOG Hulsel-Netersel waren er veel verontruste geluiden, voor een deel terug te voeren op gebrek aan informatie. Van de andere kant is het ervaren van stank iets wat niet genegeerd mag worden. Een van de varkenshouders reageerde spontaan door op zijn bedrijf tussen Hulsel en Bladel een rondleiding te geven aan een van de bewoners die de overlast ervaart.
In Hulsel, Bladel en Netersel zijn inmiddels wel de eerste verontruste reacties hoorbaar maar van georganiseerd verzet is vooralsnog geen sprake. Volgens de betrokken wethouders krijgen belanghebbenden nog ruimschoots de gelegenheid om hun zienswijzen in te dienen als er voor een concreet project vergunning wordt aangevraagd. De vraag is echter: wie is belanghebbenden als het om zo’n grote concentratie dieren gaat.
 
Gezondheidsrisico’s
 
Minister Ab Klink van VWS kan nog niet garanderen dat er geen relatie is tussen gezondheidsproblemen van omwonenden en de intensieve veehouderij. Verder onderzoek zou dit in de toekomst uit kunnen wijzen maar dat moet dan eerst wel plaats vinden. De onderzoeken moeten dan over het fijnstof in de lucht gaan en over de aanwezigheid van bacteriën zoals de MRSA.
Wel is het zo dat medewerkers in de veehouderijen zelf meer dan gemiddeld kampen met problemen met de luchtwegen.