Brandweerkwestie schreeuwt om uitstel

Hilverbode juni 2011

Lage Mierde – Bij de opiniërende Raadsvergadering in Reusel-De Mierden moesten de raadsleden met de billen bloot door kleur te bekennen over hun standpunt over sluiting van de brandweerpost Lage Mierde. De standpunten kwamen mondjesmaat boven tafel maar voorzichtigheid bleef troef. De loyaliteit aan de eigen wethouder in de coalitie speelde VVD en CDA parten, het vuurwerk kwam daardoor vooral van vier insprekers en de publieke tribune die tot de laatste stoel bezet was.

 ’Wacht de landelijke en regionale ontwikkelingen rond de brandweerzorg af en kijk of uitruk met kleinere eenheden reëel haalbaar is. Boven alles: communiceer beter met de achterban.’De VVD’er Toine Hendrikx die de zienswijzen van de vier fracties bij de speciale Raad afsloot, vatte de mening van alle vier partijen treffend samen.De partij Samenwerking kreeg nog het meest de handen op elkaar met duidelijke stellingname om de post voorlopig in de avond, nacht en weekend situatie open te laten. Toon Antonis van deze partij wil ook graag de ontwikkelingen over de brandweerspreiding afwachten alvorens een definitief besluit te nemen dat later niet kan worden terug gedraaid. Hij vind ook dat partijen als de Dorpsraad serieus moeten worden betrokken bij dit soort kwesties.

Het CDA wist in de discussie veel ogen op zich gericht met louter raadsleden die hun roots in de Mierden hebben. Ze blonken vooral uit door nauwelijks iets te zeggen. Met <I>laat dan zeker de First Responers blijven<I> en <I> laten we er samen iets moois van maken<I> luisterden de toehoorders naar dit standpunt.

Het standpunt van de PvdA Is al langere tijd duidelijk: houdt de post gewoon open in avonden en weekenden en heb meer respect voor de brandweerlieden in kwestie.

 Betrouwbare inzet

 Voorafgaand aan de mening van de partijen lieten insprekers van de brandweer zelf, de dorpsraden uit Hooge en Lage Mierde en de brandweerorganisatie VBV zich vooral kritisch uit over het gelopen proces. Hiermee was de toon gezet maar burgemeester van Gorp gaf als portefeuillehouder geen krimp. Ze moest wel schoorvoetend toegeven dat het in de communicatie met de burgers beter had gekund. Ze wil dit graag goedmaken met een brief aan de inwoners van de kleine kernen in haar gemeente, een brief die ze naar eigen zeggen al gereed heeft liggen maar niet voor de ingelaste Raadsvergadering kon versturen.

De brandweerkwestie Lage Mierde begon in februari met de afkondiging van een voorgenomen sluiting op 1 juli van dit jaar. Het tekort aan vrijwilligers werd als belangrijkste reden aangevoerd. Toen de huidige brandweervrijwilligers samen met de dorpsraad Lage Mierde op de proppen kwam met zestien nieuwe kandidaten leek het tij te keren.

‘Toch is het niet gelukt om in de overdag situatie structureel meer mensen paraat te hebben,’ aldus van Gorp. Ze vindt het vooral haar verantwoording een betrouwbare inzet te kunnen waarborgen om geen levens op het spel te zetten.

Over gehakketak met cijfers wil ze het niet al te veel hebben, liever wil ze een bijdrage leveren aan het verbeteren van de communicatie, gezien de reacties in de volle raadszaal geen overbodige actie.

De interimburgemeester heeft aangekondigd midden deze week het definitieve besluit van het college over de voorgenomen sluiting bekend te maken. Ze neemt daarbij de zienswijzen van de raadsfracties mee.