Brandweer middelpunt van sluiting-soap

Vuurtje dooft langzaam uit

 

Uitgebreide versie van stuk in Kempenaer febr 2010

 

Lage Mierde – De brandweerpost in Lage Mierde staat op het punt om gesloten te worden. <I>Te weinig manschappen zijn overdag inzetbaar<I> is de officiële lezing van de gemeente Reusel-De Mierden. <I>Onzin<I> zeggen de brandweerlieden zelf. <I>Er komen overdag voldoende manschappen opdraven, dit is gewoon een bezuiniging, niets meer en niets minder<I>.

Het voorgenomen besluit van het Reuselse gemeentebestuur zette niet alleen het leven van de manschappen uit de Mierden op zijn kop. Ook de overige inwoners, die in dorpsraden hun spreekbuis hebben, roeren zich en spreken hun verontrusting uit.

In een breder verband kunnen meer Kempenaren zich zorgen maken: is dit ook in andere dorpen het scenario bij een verdere regionalisering van de hulpverlening?

Aan de Koningshoek in Lage Mierde lijkt de brandweerkazerne er rustig bij te liggen. Maar schijn bedriegt want als de deur open gaat komt de stoom naar buiten. De deksel is van de stoomketel en de boosheid over de voorgenomen sluiting zoekt een uitweg. De jongste actie van de brandweerlieden is een handtekeningenactie. In een poging om het tij te keren willen ze zoveel mogelijk steunbetuigingen aan het gemeentebestuur aanbieden. ‘Deze strijd voeren wij niet alleen,’ snuift brandweerman Cees Brekelmans.

De brandweer van Lage Mierde kent een lange historie. Aan de Hoosemanstraat, achter het huidige verzorgingshuis Lindenhof was jarenlang de thuishaven. Toen er meer eisen aan de brandweerzorg gesteld werden verkaste de post naar de Koningshoek, na een aantal jaren kwam daar een modern pand van waaruit geoefend en uitgerukt kon worden.

Jarenlang was Lage Mierde een geheel eigen korps maar na de gemeentelijke herindeling van 1997 kon de brandweer niet achter blijven en ging samen met het korps uit Reusel. Er bleef sprake van twee brandweerposten: Reusel en Lage Mierde maar er kwam één aansturing.

Maar de vooruitgang is niet te stoppen en de brandweerzorg wordt steeds meer regionaal aangestuurd. Uit het brandweer beleidsplan van 2006 blijkt dat er in toenemende mate een rol weggelegd is voor de hulpverleningsregio Zuid-Oost Brabant. Binnen Post de Mierden kreeg het regionale denken al een gezicht door de komst van brandweercommandant Johan de Greef. Doordat hij ook de brandweerzorg in de gemeente Oirschot aanstuurt moet hij als geen ander regionaal kunnen denken. Maar hoe regionaal De Greef ook denkt, zijn manschappen kan hij maar matig motiveren. Diverse leden spreken uit zich onvoldoende gesteund te weten door hun commandant.

Het Brandweerteam in de Mierden toonde zich door de jaren heen een vooruitstrevend team. Er werd succesvol deelgenomen aan brandweerwedstrijden en ze hebben diverse gebluste branden op hun conto. De integratie van vrouwen kreeg jaren terug al gestalte en het materiaal werd altijd up-to-date gehouden.

Maar het was niet altijd even rustig aan de Koningshoek. Er waren commandowisselingen die wat deining gaven en er vertrokken spuitgasten zonder dat het hun eigen keuze was!

Daarnaast was er een terugloop van vrijwilligers. Van oudsher waren er in Lage Mierde diverse boeren die door hun werk op en rond de boerderij altijd oproepbaar waren. Door het terug lopen van de boerenstand liep ook het aantal parate leden in de dagsituatie terug. Veel van de huidige leden werken, al of niet in deeltijd,  buiten de gemeentegrenzen waardoor er krapte kan ontstaan in de dagbezetting.

Het is de angst voor deze krapte die nu de onderlegger blijkt voor een voorgenomen sluiting. De gemeente Reusel-De Mierden liet een rapport opstellen met de vraag: kan de brandweerzorg plaats vinden zonder de post Lage Mierde?

Falende hulpverlening

Het gevoel van veiligheid van alle inwoners in de Kempen is niet alleen afhankelijk van de brandweerzorg alleen. Ook zaken als de ambulancedienst en dichter bij huis de AED netwerken spelen een belangrijke rol. Het zijn ook deze diensten en netwerken waar in dit deel van de Kermpen het nodige op aan te merken is. De gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden strijden al jaren om een betere spreiding van de ambulancezorg omdat een groeiend percentage van de ambulances niet binnen de gestelde limieten bij de patiënt kan zijn. Als uithoek van de veiligheids regio Zuid-oost Brabant lopen de inwoners in de Mierden  daarbij het grootste risico. <I>First Responders<I> kwamen er  als alternatief voor te laat komende ambulance, maar met het wegvallen van de brandweer staat ook dit onder druk: hoe graag Reusel-De Mierden het ook overeind wil houden.

Rapport

 Het brandweerrapport dat als onderlegger voor de sluiting van post Lage Mierde wordt gebruikt is door de manschappen met het nodige cynisme ontvangen. Ze kregen het rapport pas nadat ze een beroep deden op de wet openbaarheid bestuur (WOB). Het cynisme zit niet alleen in de wijze waarop inzage werd verkregen: ook over de inhoud zijn twijfels.‘We vragen ons af of dit  het complete rapport is,’  zegt brandweerman Cees Brekelmans. ‘Er staan in het rapport diverse scenario’s geschetst maar net het scenario met Lage Mierde nog in bedrijf is niet op alle onderdelen uitgewerkt.’Ook brandweervrouw Monique Hendrikx (22), sinds twee jaar lid van het korps lage Mierde begrijpt het niet. ‘Ik wordt in het rapport slechts voor 40% meegeteld als het gaat om overdag beschikbaar te zijn omdat ik in deeltijd buiten de gemeentegrens werk,’ zegt ze. ‘Dat ik op onregelmatige tijden werk en net overdag wel beschikbaar ben wordt nauwelijks meegenomen.’ In het rapport wordt de situatie om alleen vanuit Reusel te opereren vergeleken met de huidige situatie waarbij de Mierden nog operationeel is. Hieruit blijkt dat het percentage van niet op tijd bereikte objecten zakt van 25% naar 29%. Een toename van 4% is <I>een acceptabel percentage<I> is de conclusie in het rapport.

Het meest besproken getal is het aantal manschappen dat overdag op komt of op kan komen. Naast de vijf fulltime beschikbare personen zijn er nog drie die voor 40% meetellen, al vinden ze zelf dat dit minimaal berekend is, zoals bij Hendrikx. De ultieme test vond vorige week plaats toen de manschappen in de dagsituatie naar de kazerne gedirigeerd werden. Er kwamen niet vijf maar wel dertien korpsleden opdraven. Maar de oproep alleen al zette kwaad bloed. “Toen we aankwamen luidden de kerkklokken. Dat hebben we één keer vaker meegemaakt, toen ging het om het overlijden van een van onze collega’s. Had dit niet op een andere manier gekund?’ vraag brandweerman Cees Brekelmans zich af.

Pecunia

Inmiddels heeft een gemeente zoals Reusel-De Mierden ook te maken met het sluitend maken van begrotingen, nu en in de komende jaren. Het is duidelijk dat alles vanuit één post bedienen veel goedkoper is dan vanuit twee. Het is opmerkelijk dat bezuiniging in de Mierden niet als argument genoemd werd terwijl het wel meespeelt: in 2010 stond deze bezuinigingsoptie al in een van de scenario’ s.

Hoe het ook afloopt: de brandweerlieden van de post Lage Mierde hopen het tij nog te keren als er zich een vijftal collega’s melden. Vorig jaar hebben ze er zelf al drie aangedragen, de korpsleiding heeft niet gereageerd om ze als nieuwelingen in te passen in de organisatie. Omdat een van die drie zich alsnog gemeld heeft zijn er nog vier te gaan.

Aanmelders kunnen zich richten tot Mark van de Borne telefoon 06-54665782 /  markvdborne@kpnplanet.nl of via Robert Paridaans telefoon 06-83029513 /rparidaans@hotmail.com

Fotos:

De post Lage Mierde

Monique Hendrikx met de handtekeningenlijsten bij de trofeeën van post De Mierden.