Ook permanent wonen uitgebreid
Zwartven geeft deel camping terug aan de natuur

April 2021

Op het oude campingdeel staan nu diverse bouwwerken te verpieteren.

Maar liefst dertig van de veertig hectares van recreatiepark Het Zwartven zal terug aan de natuur worden gegeven. Het deel wat ooit een camping was zal hiervoor verdwijnen. Als tegenhanger komen er wel zo’n elf nieuwe woningen voor permanente bewoning en wordt er nog nagedacht over een aantal bijzondere woonvormen, eerder viel hierbij het woord Tiny houses. Het is het voorlopige standpunt van de huidige eigenaar die hierover in gesprek is met de gemeente Reusel-De Mierden en daarbij inwoners van Hooge Mierde betrekt.
Voor de toekomst van het Hooge Mierdse recreatiepark, gelegen tegen de Belgische grens op zo’n twee kilometer van het centrum van het dorp, vindt er op dit moment veel overleg plaats. Op dit moment huizen met nog zo’n 250 arbeidsmigranten die zoals het er nu naar uitziet nog wat meer respijt krijgen. Als de gesprekken hierover goed verlopen mogen ze nog tot september van dit jaar daar blijven, eerder liep deze periode al af op 1 april. In de tussentijd wordt er gewerkt aan de nieuwe ontwikkelingen, met als voorloper het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan.
Oude glorie
In de jaren zestig van de vorige eeuw groeide campings zoals het Zwartven, uit tot grote publiekstrekkers. Vanuit de Randstad kwamen duizenden vakantiegangers voor hun rust en hun vertier naar het zuiden en de lokale middenstand in Hooge Mierde deed er zijn voordeel mee. In de zomer werd het aantal inwoners van het dorp verviervoudigd, de sky was the limit.
Dat zag ook Gijsbert van de Sande die in die periode het terrein kocht en er grootse plannen mee had. Toen het kamperen in Nederland op grote terreinen terugliep liet hij er een aantal woningen bouwen en nam hij zelfs nog actie om dat met een dertigtal uit te breiden. De fundamenten van die laatste woningen werden wel gestort, maar ze werden nooit afgebouwd.
Met het verstrijken van de jaren trad verpaupering van het totale terrein op. Het onderhoud liet te wensen over en er werd minder geïnvesteerd in de voorzieningen. Er was ook veel discussie over het al of niet permanent wonen in de huizen, wat erin resulteerde dat dit voor een aantal van de bewoners toegestaan werd.
Enkele jaren terug kwamen de arbeidsmigranten, die in ieder geval weer voor wat meer leven in de brouwerij zorgden. Intussen werd er steeds meer nagedacht over de verdere toekomst. Daar kwamen tot nu toe al de nodige ideeën voor op tafel, een daarvan was een deel van het terrein te gebruiken voor een groot zonnepark. Maar dat laatste werd nooit tot een serieus plan uitgewerkt.
Op dit moment valt op het park vooral de verpaupering van het recreatieve deel op, daarom krijgt het nieuwe plan wel de handen op elkaar. De huidige eigenaar wil wel de huidige en toekomstige vaste bewoners een bijdrage laten leveren om het wonen in de natuur ook echt mogelijk te maken. Gedacht wordt daarbij aan een vereniging van eigenaren die daarvoor de zaken behartigd.
De komende maanden zullen er nog diverse onderzoeken plaats vinden en rond deze tijd (er werd gesproken van half maart) wordt het principe van het plan besproken in het college van Reusel-De Mierden. Daarna zal uitwerking van het plan plaats moeten vinden, waarna de Raad een besluti kan nemen over de definitieve wijziging van het bestemmingsplan.
Op 29 maart staat een overleg met de klankbordgroep gepland die de situatie als geheel volgt.
Tijdens het gehele proces kijken de provinciale ambtenaren over de schouders van de plannenmakers mee om te kijken of het past binnen hun regelgeving.