Titel

Meer lokale initiatieven en kortere lijntjes
Dorpsraden Hulsel en de Mierden gaan nog meer samenwerken met gemeente 

Maart 2022


Wethouder Maarten Maas ondertekent de samenwerkingsovereenkomst. Over zijn schouder kijken de drie voorzitters mee: Cees Paridaans (Lage Mierde), Piet Wissink (Hooge Mierde) en Jaap Verheyen (Hulsel)

Het college van Reusel-De Mierden sloot afgelopen week een samenwerkingsovereenkomst met de dorpsraden van Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel. De overeenkomst moet de samenwerking tussen gemeente en Dorpsraden bevorderen. Reusel, de vierde (en grootste) kern van deze gemeente heeft geen dorpsraad meer, nadat het bestuur er het afgelopen jaar de stekker uit trok, net omdat de samenwerking met de gemeente niet vlotte.
Door de nieuwe samenwerkingsovereenkomst, valt nu ruim eenderde van de inwoners van Reusel-De Mierden onder de nieuwe afspraken. Van de ruim 13.000 mensen wonen er 4419 in de drie kleinste kernen!
In de hernieuwde overeenkomst (een aantal jaren terug werd er al eens een convenant afgesloten) krijgt het gemeentelijke motto ‘Samen Doen’ verder vorm. Bij ideeën en initiatieven die er leven kunnen de Dorpsraden een belangrijkere rol krijgen, de vorm waarin dat gebeurt kan per thema verschillen. Zo is de Dorpsraad van Lage Mierde actief met de ontwikkeling van een voedselbos, een initiatief waar ook veel regelgeving rond hangt en waar ze de gemeente bij nodig hebben. In Hulsel is er een actieve verkeerswerkgroep en een werkgroep bouwen en wonen, waar veel communicatie over is met de gemeente. 
,,Omdat de leden van de Dorpsraden weten wat er in de eigen kern leeft, kunnen ze ook een goede signalerende functie hebben," zegt wethouder Maarten Maas. "Zij kunnen als vooruitgeschoven post ervoor zorgen dat de ideeën die er leven breed worden gedragen." 
Maar ook in de nieuwe overeenkomst worden de dorpsraden geen extra bestuurslaag, ze worden wel meer nadrukkelijk een spreekbuis van het dorp. 
,,De Dorpsraden zijn belangrijk en hebben hun nut al bewezen," zegt Cees Paridaans, de voorzitter van Dorpsraad Lage Mierde. In deze nieuwe overeenkomst leggen we de visie voor een optimale samenwerking vast en dat is een mooie vorm van burgerparticipatie." Ook Piet Wissink, voorzitter in Hooge Mierde, kijkt met verwachting naar de verbeterde samenwerking. ,,We krijgen nu eigen contactambtenaren waardoor de lijntjes korter blijven," zegt hij.
De contactambtenaar heeft een verantwoordelijkheid in de communicatie, zowel richting dorpsraden als binnen de ambtelijke organisatie. De drie contactambtenaren vertegenwoordigen ook de drie hoofdstromingen in de gemeentelijke organisatie (ruimtelijk beheer, ruimtelijke ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling)
De Dorpsraden moeten door inwoners gevoed worden en kunnen daardoor beter actief informatie ophalen.  
In de overeenkomst worden de Dorpsraden gezien als een actieve partij die het bevorderen van zelfwerkzaamheid kunnen stimuleren. Dat daarbij samengewerkt wordt met personen uit de lokale gemeenschap is een uitgangspunt. Om dit optimaal te laten verlopen wordt van elke Dorpsraad verwacht dat ze zorgen voor een overlegstructuur waarbij inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden de kans hebben om gehoord te worden. Per dorpsraad kunnen er verschillende werkgroepen worden opgericht die zich bezighouden met thema’s zoals wonen, verkeer en zorg & welzijn. De dorpsraad is betrokken in projecten die in de eigen kern worden opgezet en kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college.
De afspraken die het college met de dorpsraden nu maakt, moeten passen binnen de gemaakte afspraken uit de gemeentelijke begroting en het gemeentelijke beleid. Wethouder Maas is daarbij voor de Dorpsraden het aanspreekpunt, maar op inhoud is dat de wethouder met dossierverantwoordelijkheid. Aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is geen einddatum gekoppeld, wel wordt er jaarlijks geëvalueerd.